Demokracja Bezpośrednia

Demokracja parlamentarna ignoruje obywateli. Trzeba to zmienić.

Rozwiązaniem jest demokracja z silnym akcentem bezpośrednim. Taka, w której obywatel ma realny wpływ na decyzje, a nie iluzoryczny. Wola obywatela musi być decydującym czynnikiem w kształtowaniu prawa, a zgoda obywatela musi być wymagana przy formowaniu podatków i wydatków.

Jest sposób by to osiągnąć, i nie potrzeba do tego żadnej z istniejących partii politycznych.

System docelowy

Referendum odbywa się co najmniej 2 razy do roku. Każdy obywatel może wziąć udział. Głosować można przez internet albo w stałych punktach referendalnych na terenie gminy. Czas na podjęcie decyzji jest długi - miesiąc.

Arkusz referendalny składa się z dwóch części: głównej i dodatkowej.

Część główna zawiera pytania o zmiany w prawie, zmiany w wydatkach i podatkach. Pytania zawarte w tej części dotyczą konkretnych propozycji ustaw i rozporządzeń. Pytania mogą mieć wiele opcji odpowiedzi. Skutki każdej z opcji są opisane rzetelnie, rzeczowo i w zwyczajnym polskim.

Część dodatkowa zawiera proste pytania (tak/nie) o to, jakie regulacje wymagają zmiany i czym mają się następnie zająć reprezentanci społeczeństwa w Sejmie.

Tematy referendów mogą pochodzić od obywateli, organizacji pozarządowych i partii politycznych.

Specjalny urząd będzie nadzorował proces referendalny, od zbierania tematów, poprzez pilnowanie rzetelności opisu skutków, aż do wdrożenia w systemie prawnym. Jego celem jest informowanie, na ile wdrożone rozwiązania są zgodne z wolą obywateli.

Metoda na przeprowadzenie zmiany

W Polsce tylko Sejm może zmieniać system prawny.

Referenda zmniejszają władzę partii politycznych, będą raczej zwalczać niż popierać koncepcję rozbudowanej demokracji bezpośredniej.

Dlatego Demokracja Bezpośrednia musi wprowadzić własnych posłów. Posłowie Demokracji Bezpośredniej będą przenośnikami woli wyrażonej w referendach. Partia polityczna założona w tym celu nie będzie posiadać odrębnego programu. Jej programem będzie wdrożenie demokracji bezpośredniej w Polsce, prawdopodobnie za pomocą zmiany konstytucji.

Demokracja bezpośrednia przez posłów

Głównym celem Posłów Demokracji Bezpośredniej jest wprowadzenie stałego systemu referendalnego do polskiego systemu prawnego. Prawdopodobnie w pierwszych wyborach nie uda się wprowadzić wystarczającej ilości posłów, by tego dokonać. W takim wypadku Posłowie Demokracji Bezpośredniej będą zastępczymi przekaźnikami woli wyrażonej w referendach.

Posłami Demokracji Bezpośredniej mogą być osoby, które zobowiążą się do głosowania zgodnie z wolą obywateli wyrażoną w referendach. Decyzje podjęte w referendach będą ich obowiązywać z absolutną dyscypliną.

W pozostałych sprawach mogą - i powinni - głosować zgodnie z własnym osądem. Mogą tworzyć koła poselskie, a nawet zrzeszać się w ramach innych partii. Na tym etapie w referendach będą mogły brać tylko osoby które zagłosowały na Posłów Demokracji Bezpośredniej.

Odpowiedzialność posłów

Posłowie według konstytucji nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego. Potrzeba metody prawnej, która zagwarantuje lojalność posłów do demokracji bezpośredniej.

Wybieranie posłów

Powszechny ruch Demokracji Bezpośredniej musi wybierać posłów w sposób możliwie powszechny i demokratyczny.

Każdy kandydat na posła będzie przepytywany przez komisje egzaminacyjne. Komisje egzaminacyjne, 5-cio osobowe, będą składały się z ochotników, którzy nie muszą być członkami Demokracji Bezpośredniej. Każdy kandydat na posła będzie odpowiadał na pytania kilku komisji, ale nigdy z jego miasta/powiatu.

Celem rozmowy jest ocena kandydata na posła. Każdy członek komisji może zadawać dowolne pytania, ocenia kandydata według własnych kryteriów, i wystawia ocenę 0-100. Nie jest określone, jakie cechy okażą się ważne dla oceniających, ale na pewno będą promowani lepsi.

Kandydaci zostaną uszeregowani według zdobytych punktów.

Jeśli ilość komisji będzie niewystarczająca, każdy kandydat na posła będzie musiał zorganizować jedną komisję egzaminacyjną.

Wybory

W trakcie wyborów parlamentarnych Demokracja Bezpośrednia umieści w każdym lokalu wyborczym męża zaufania. Wyborca który zechce pokazać swoją kartę do głosowania z zaznaczonym posłem Demokracji Bezpośredniej dostanie unikatową kartę do głosowania Demokracji Bezpośredniej.

Demokracja Bezpośrednia

Karta wlkp.tulce.3.1873

Klucz: itlus-mirtu-zapid-wrara-lomir-uwlec-trat-poler

Klucz z tej karty pozwala brać udział w internetowych referendach. Referenda decydują o tym, jak posłowie Demokracji Bezpośredniej będą głosować i jakie inicjatywy będą podejmować w Sejmie.

Organizacja

Organizacja nie ma jeszcze ustalonej struktury. Z pewnością będą istnieć grupy zadaniowe a one same wybiorą swoją strukturę.

Niezależnie od przyjętej struktury, będzie ona zbudowana tak, by członkowie będą mogli odwołać swojego bezpośredniego lidera i wybrać innego.

Każdy z członków może mieć własne cele i wizję, nie może jednak działać przeciwko koncepcji demokracji bezpośredniej. Liderów i reprezentantów będzie wybierać grono środkowego szczebla. Członkowie działający na szkodę muszą być relegowani.

Istnieje zagrożenie, że jakaś siła zewnętrzna, albo grupa członków Demokracji Bezpośredniej będzie chciała zmienić cel organizacji. Wewnętrzne procedury i system kontroli zostaną ustanowione, by przeciwdziałać dewiacji od pierwotnego celu.

Nauka

Jako społeczeństwo nie mamy doświadczenia z bezpośrednią demokracją. Musimy zacząć od referendów w sprawach prostych i błahych, stopniowo przechodząc do pełnego spektrum decyzji.

Drużyna

Jeśli uważasz, że to dobra koncepcja i chcesz pomóc ją zrealizować, albo masz pomysł jak ją ulepszyć napisz do boot@demokracjabezposrednia.org

Możemy to osiągnąć.